Trash    uit Maastricht

Ben: Solo en zang
Berry: Organ en zang
Jo: Solo zang
Matty: Bas
Tom: Drums